ANBI-status

ANBI-goedgekeurddoel-300x300

Gegevens Stichting TICO ten behoeve van de ANBI status.

Naam: Stichting TICO
Instelling: TICOhuis
Bezoekadres: Mathildastraat 50, 4901 HC Oosterhout
Emailadres: info@ticohuis.nl

KvK-nr: 67199089
RSIN (ANBI) nr: 856871850

Doel:
Het bieden van huisvesting en zorg op maat voor mensen met een verstandelijke beperking, alsmede het bevorderen van het welzijn van de bewoners en het verrichten van al het hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Bestuurders:

Voorzitter: Ben Post

Penningmeester: Peter van Oosterhout

Secretaris: Corina Hoosemans-Hijstek


Beloningsbeleid:
De bestuursleden van de Stichting TICO voeren hun taken onbezoldigd uit. Kosten gemaakt voor de uitvoering van de functie kunnen bestuursleden declareren.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan.
De Stichting TICO voert haar activiteiten op basis van een actueel beleidsplan dat gebaseerd is op haar Zorgvisie en Huishoudelijk Reglement. Beide documenten zijn tot stand gekomen door constructieve samenspraak met bestuur, ouders en professionals. De Zorgvisie heeft als pijlers Veiligheid, Respect, Thuis, Competenties en Interactie. Een bewoner is uniek met al zijn/haar mogelijkheden en/of beperkingen. Hij/zij heeft bijzondere aandacht en zorg nodig. De bewoners van het TICOhuis helpen mee naar eigen vermogen en met het oog op groei. Ze worden gestimuleerd om uitdagingen te zoeken en zich te ontwikkelen. De bewoners leven samen met medebewoners. Dat betekent dat zij, naar vermogen, verantwoording krijgen in het onderhouden van een gezonde/leefbare woonsituatie. De Stichting stimuleert het ontwikkelen van de mogelijkheden van haar bewoners en het leren omgaan met de beperkingen. Dit vraagt om een open en eerlijke benadering met ruimte voor ieders karakter.

Een verstandelijke beperking vraagt om een goed evenwicht tussen ondersteuning en zelfstandigheid. Daarbij worden ze gestimuleerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan. Dagbesteding en/of arbeid betekent zin geven aan het bestaan van de bewoners en biedt mogelijkheden tot interactie met anderen. Bewoners van het TICOhuis hebben daarom vier dagen per week externe dagbesteding en één dag per week dagbesteding in het TICOhuis. Vrije tijd mag op eigen wijze ingevuld worden (samen met anderen, thuis of ergens anders). Stichting TICO streeft naar het brengen van structuur en duidelijkheid. Dat heeft een positief effect op het gevoel van welbevinden van haar bewoners. Ruimte, aandacht en ondersteuning voor vrijetijdsbesteding is daarom van belang.

De visie op de begeleiding is gebaseerd op Rust, Reinheid en Regelmaat. De begeleiding van de bewoners in hun nieuwe woonsituatie vereist een professionele benadering gericht op het creëren van een sfeer van (fysieke en sociale) veiligheid en geborgenheid, waar ruimte is voor een knuffel en waar begrip is voor het eventueel terugtrekken in de eigen woning. Hierin is een klimaat waarin aandacht en respect is voor ieders persoonlijkheid. Uiteraard met respect voor de privacy en de vrijheid van de bewoners. De Stichting streeft naar een klimaat waar ook aandacht is voor de ander en waar gemeenschapszin wordt gestimuleerd. Binnen de basisstructuur (ritme en regelmaat) blijft vrijheid een uitgangspunt.

De professionele begeleiding werkt vanuit een positieve benadering richting de bewoners. Om op één lijn te zitten met ouders/verzorgers worden afspraken gemaakt en vastgelegd in het persoonlijke zorgplan. Er is een onafhankelijke vertrouwenspersoon/organisatie waar de bewoners en hun vertegenwoordigers terecht kunnen. De professionele begeleiders zullen de bewoners op een stimulerende en enthousiasmerende manier benaderen, met humor, respect, flexibiliteit en vertrouwen als basis.

Actueel verslag van uitgevoerde activiteiten.

Het bestuur van de Stichting TICO vergadert sinds 1 januari 2017 ééns per maand en zorgt voor een gezonde financiële balans. Op onze website en socials vind u regelmatig een verslag terug van activiteiten die worden uitgevoerd.

ANBI-formulier publicatieplicht zorginstellingen