Sponsoren en fondsen

De Stichting TICO is letterlijk met niets begonnen. Alle begin is moeilijk, zeker voor de uitdaging waar de Stichting voor staat. Vanaf het begin zijn er al veel bevriende relaties, bedrijven en fondsen die hun diensten en financiële steunverlening aan de jonge stichting ter beschikking hebben gesteld en die ons enorm op weg hebben geholpen.
Ook voor de toekomst hopen we nieuwe sponsoren aan ons te mogen verbinden, zodat onze bewoners leuke activiteiten kunnen blijven ondernemen.

Het Stichtingsbestuur en de bewoners zijn onderstaande bedrijven, leveranciers en fondsen zéér erkentelijk. Hartelijk dank!

Vinci Foundation
De VINCI bedrijven in Nederland hebben zich verenigd in de VINCI Foundation NL om samen met hun medewerkers de strijd te voeren tegen elke vorm van uitsluiting, om zo aan iedereen in onze samenleving een eigen plaats, rol en waardigheid te kunnen geven.

De VINCI Foundation NL wil dit doen door met menselijke en financiële middelen, organisaties te ondersteunen die een sociaal en maatschappelijk doel nastreven.

Stichting SFO / Fonds Verstandelijk Gehandicapten (nu Handicap.nl)
Mensen met een verstandelijke beperking worden nog vaak buitengesloten, gediscrimineerd en leven vaker in armoede. Ze worden niet serieus genomen en hebben minder kans op een goede opleiding of werk dat bij hen past. Wij geloven in een wereld waar kinderen en volwassenen met een beperking net als iedereen een goed en actief leven kunnen hebben. Een wereld waar ze eigen keuzes mogen maken, zich kunnen ontplooien en hun talenten kunnen inzetten. Daadwerkelijk onderdeel zijn van de samenleving op een manier die bij hun past.
Doelstellingen:
• Mensen met een verstandelijke beperking hun talenten laten ontwikkelen
• Het leven van mensen met een verstandelijke beperking leefbaar maken en verrijken
• Participatie en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking stimuleren

FVG logo

Kansfonds
Het Kansfonds helpt mensen omzien naar de kwetsbaarsten in onze samenleving, zodat niemand buitengesloten raakt. Het Kansfonds steunt kansrijke initiatieven die kwetsbare mensen helpen om hun situatie te doorbreken. En die zijn opgezet door betrokken mensen die iets willen doen voor de ander.

Die initiatieven, ruim 500 per jaar, versterkt het Kansfonds met geld. Dat doen we met giften van betrokken medemensen en door kennis en ervaring te delen. Zo zorgen we met elkaar voor een samenleving waarin plek is voor iedereen.

Het kansfonds gelooft in een samenleving waarin er plek is voor iedereen, juist ook voor kwetsbare mensen (visie). Het voorkomen van uitsluiting van kwetsbare mensen door het helpen van lokale initiatieven waarin mensen naar elkaar omzien (missie).

Kansfonds logo

NSGK – Boschuysen
Een samenleving waarin kinderen en jongeren met en zonder handicap vanzelfsprekend sámen leven – dat is het ideaal van NSGK, de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.
In Nederland zijn veel drempels waardoor kinderen en jongeren met een handicap níet gewoon kunnen meedoen. Daardoor staan zij vaak aan de zijlijn. Veel kinderen met een handicap gaan bijvoorbeeld naar aparte scholen. Of ze gaan helemaal niet naar school. De speeltuin in de buurt is voor hen vaak niet toegankelijk, evenmin als de sportclub, een vakantiebestemming of de arbeidsmarkt.
Met de projecten die het NSGK ondersteunt helpen zij kinderen en jongeren met een handicap om de drempels uit de weg te ruimen. Het NSGK maakt de samenleving toegankelijker, versterkt het zelfvertrouwen van kinderen en jongeren, en draagt bij aan een positieve beeldvorming. Dat doet het NSGK al sinds 1950, voor kinderen en jongeren met alle soorten handicaps in heel Nederland.

Het NSGK krijgt geen subsidie van de overheid, maar bekostigd haar werk uit de bijdrages van vele donateurs, vrijwilligers en organisaties die hen een warm hart toedragen.

Dankzij de steun van deze donateurs en vrijwilligers kan NSGK jaarlijks honderden projecten voor kinderen en jongeren met een handicap mogelijk maken. Bijzondere projecten die hen helpen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven.
De Stichting Boshuysen is een vermogensfonds met als doelstelling het bevorderen van de opvang, verzorging, opvoeding, scholing en ontwikkeling van jeugdige personen, in beginsel niet ouder dan dertig jaar, die maatschappelijk gezien hulp van derden nodig hebben.
De stichting verleent financiële steun aan organisaties, verenigingen, clubs.

NSGK logo
Boschuysen_CMYK

VSB Fonds
In ons welvarende land lijkt het soms alsof de verschillen tussen mensen steeds groter worden. Als deze verschillen leiden tot muren tussen groepen mensen in de samenleving, dan beperkt dit de mogelijkheden voor mensen om mee te doen en zich te ontwikkelen. Dit leidt tot achterstand en verschil in ontwikkeling. VSBfonds kiest er daarom nadrukkelijk voor actief burgerschap te stimuleren.
Het fonds wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken die actief burgerschap versterken. Zodat iedereen zijn of haar plek vindt en krijgt in onze diverse samenleving en kan groeien, leren en leven met én dankzij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: ‘Iedereen doet mee’.
Onder actief burgerschap verstaan wij de bereidheid om deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.
Het VSBfonds is een van de grootste particuliere vermogensfondsen van Nederland. Het fonds bestaat sinds 1990 en we hebben elk jaar 26 miljoen euro donatiebudget beschikbaar om te investeren in de kwaliteit van samenleven in Nederland. Wij ondersteunen initiatieven voor iedereen die actief wil meedoen aan de samenleving. In de vorm van donaties, praktische kennis en netwerken.
Het VSB fonds komt voort uit de ruim tweehonderd jaar oude maatschappij ‘Tot Nut van ’t Algemeen’. Het VSBfonds zet zich elke dag in om alle burgers te betrekken bij de samenleving. Zij willen bijdragen aan de zelfredzaamheid en samenredzaamheid in ons land. Dit doen Ze door sociale en culturele projecten te steunen en door studiebeurzen te verstrekken.

VSBfonds PAY-OFF CMYK

Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland (SBN)

SBN is een maatschappelijk betrokken Stichting en ondersteunt jaarlijks een aantal goede doelen en projecten in Nederland of elders in de wereld. Organisaties of projecten kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij het bestuur van SBN. Een commissie van medewerkers beoordeelt de aanvragen.

Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland, ofwel SBN, is de grootste erkende opleider op het gebied van Veiligheid en Bedrijfshulpverlening (BHV). Ruim 30.000 cursisten volgen jaarlijks één of meerdere van onze praktijkgerichte BHV-opleidingen en trainingen. De cursussen vinden iedere maand plaats op één van de 75 locaties in het gehele land en worden door gekwalificeerde docenten verzorgd.
Naast cursussen middels open inschrijving verzorgt SBN ook Incompany trainingen ‘op maat’ bij bedrijven en instellingen.

Bijzonder dank voor deze bedrijven voor hun grote bijdrage.

Piet KlerkxMandemakers

Gloudemans_KozijnenZonwering_logo_2015 pdfnieuw (3) kopie

Maar natuurlijk zijn er ook de serviceclubs die ons geholpen hebben.

En vele ondernemers zijn gul geweest met producten of diensten.
Allemaal heel hartelijk dank dat jullie het TICOhuis een warm hart toe dragen!

Verder zijn er nog particulieren die een mooie donatie/schenking aan onze stichting hebben gedaan. Ook deze gulle gevers danken wij hartelijk;
– Mevr. Veringa
– De heer en mevrouw Janus
– De heer en mevrouw Biemans